Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου 2010

Χωροταξικός σχεδιασμός και Υποδομές

Η ομάδα εργασίας για το πρόγραμμα της Δημοτικής Κίνησς  ΡΟΔΟ  ΚΟΚΚΙΝΟ επεξεργάσθηκε τις  θέσεις για τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, τη συγκοινωνία, και τις υποδομές.

Χωροταξικός- Πολεοδομικός   Σχεδιασμός

Ο   Χωροταξικός  και  ο  ολοκληρωμένος  Πολεοδομικός   Σχεδιασμός για εμάς πρέπει να είναι στις προτεραιότητες της νέας  δημοτικής αρχής  για το   νησί  αλλά  και  για  κάθε  δημοτικό  διαμέρισμα  χωριστά. 

Οι    μεμονωμένοι  και  αποσπασματικοί σχεδιασμοί  που   ξεκίνησαν,  θα  πρέπει  να  ενταχθούν  σ΄ένα  ολοκληρωμένο  σχεδιασμό  στο  επίπεδο  του  νησιού,  με  τη  σύνταξη  Ρυθμιστικού  Σχεδίου. Είμαστε  ένας  ενιαίος  φυσικός, κοινωνικός  και   οικονομικός  χώρος  που  απαιτεί  ισσόροπη,  πολυδιάστατη, οργανωμένη   και  βιώσιμη  ανάπτυξη.   Οι  παραπάνω  στόχοι πρέπει  να  εξασφαλισθούν  με  τον   καθορισμό ζωνών χρήσεων γης (οικιστική, τουριστική, γεωργική, βιομηχανική, φυσικού κάλλους κλπ), μέσα από τις οποίες θα προκύπτουν οι αντίστοιχοι όροι δόμησης, καθώς και οι περιοχές απόλυτης ή μερικής προστασίας. Πρέπει  να  θεσπισθούν  τοπικοί  όροι  δόμησης  που  να  κατοχυρώνουν  τον  παραδοσιακό  χαρακτήρα  όλων  των  οικισμών  του  νησιού. 

Η κάλυψη των οικιστικών αναγκών, τόσο για μόνιμη, όσο και για παραθεριστική κατοικία, πρέπει  να αντιμετωπίζεται  μέσα  στους  υφιστάμενους  οικισμούς  σε  συνδυασμό  με  την   απαραίτητη   επέκτασή  τους.  Παράλληλα  υποστηρίζουμε  τη  σταδιακή κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης,  που  κατασπαταλά  πολύτιμους  και  μη  ανανεώσιμους  φυσικούς  πόρους.

Στόχος του νέου σχεδιασμού είναι το ζωντάνεμα– μέσα από κατάλληλα αναπτυξιακά  και  οικονομικά  κίνητρα- των  οικισμών που  φθίνουν ( ορεινά ή απομακρυσμένα  χωριά)  ή  των οικισμών  που  χάνουν  τον  πληθυσμό  τους,  όπως  η  Παλιά Πόλη  της  Ρόδου.   Το  Ρυθμιστικό Σχέδιο  της  Ρόδου  πρέπει  παράλληλα  να  προβλέψει  ένα  πλήρες  πλέγμα  υποδομών  τόσο  τεχνικού (οδικά, λιμενικά, αποχετευτικά) όσο  και  κοινωνικού  χαρακτήρα (σχολεία, ιατρεία, εγκαταστάσεις πρόνοιας).  Αναγκαίο είναι επίσης  η  εξεύρεση   ειδικής  περιοχής ,  μακριά   από  κατοικημένες  ζώνες  για  τη  συγκέντρωση  των  οχλουσών  χρήσεων ,  όπως  είναι  οι  πετρελαϊκές  εγκαταστάσεις  κλπ.

Στα  κέντρα  των   μεγαλύτερων  οικισμών του νησιού  και  ιδιαίτερα  στην  πόλη  της  Ρόδου,   επείγει  η  προώθηση  μελετών  για  αναπλάσεις,  σε  συνδυασμό  με  κυκλοφοριακές  μελέτες  για  την  οργανωμένη  αντιμετώπιση  των  προβλημάτων  που  αντιμετωπίζουν (κυκλοφοριακή  συμφόρηση,  πρόβλημα στάθμευσης, ανεπαρκή  πεζοδρόμια,  υποβαθμισμένοι  δημόσιοι  χώροι)
Στις  άμεσες ενέργειες είναι η δημιουργία ειδικού συνεργείου αφαίρεσης και κατεδάφισης αυθαιρέτων. 

Μέσα  από  το  χωροταξικό  και  πολεοδομικό σχεδιασμό  θα  αποφασισθεί ο  τρόπος  αξιοποίησης  της  μεγάλης  ακίνητης  περιουσίας  του  δημοσίου   για  παραγωγικούς  σκοπούς,  όπως  γεωργία,  τουρισμό  κλπ  καθώς  και  η  παραχώρησή  της  στο  Δήμο  ώστε  να  διατεθεί  για  κοινωνικά  προγράμματα, πράσινο,  οικιστικούς  σκοπούς,  έργα  υποδομής    κλπ.

Συγκοινωνιακές   Υποδομές

Η  ανάπτυξη  ενός   νησιού  όπως  η  Ρόδος  με  εθνικό  και  διαπεριφερειακό  χαρακτήρα , πρέπει  να  εξασφαλίζει  τακτική  και  φθηνή  επικοινωνία  με  το  κέντρο ,  τα  γύρω  νησιά  αλλά  και  προς  εξωτερικούς προορισμούς,  προς  Ευρώπη  και τις  χώρες   της  ανατολικής  λεκάνης  της  Μεσογείου.  Η  αναγνώριση των αναγκών των νησιών  και  η καθιέρωση της αρχής του «μεταφορικού ισοδύναμου»,  πρέπει  να  αξιοποιηθούν στο  έπακρο για  την  επίτευξη  των  πιο  πάνω  στόχων  αλλά  και  την  απόκτηση   σύγχρονων  συγκοινωνιακών   υποδομών.

Η  Ρόδος  έχει  ανάγκη   σωστές  και  πλήρεις  λιμενικές  υποδομές  και  αερολιμένα. Τα  λιμάνια  της  πόλης  πρέπει  να  προσανατολισθούν  στην  εξυπηρέτηση  κυρίως  της  επιβατικής κίνησης  και του  θαλάσσιου  τουρισμού,  μετακινώντας  το  μεγάλο  όγκο  των  εμπορευματικών  μεταφορών σε  άλλο λιμάνι, που  εμείς  προτείνουμε  να  γίνει  μεταξύ  Αρχαίας  Καμίρου  και  Μανδρικού.  Τέτοια  κατεύθυνση    δίνει  και  το  Εθνικό  Χωροταξικό  προβλέποντας  μάλιστα  και  τη  βελτίωση  του  οδικού  άξονα από  και  προς  την  πόλη. 

Ο  αερολιμένας  πρέπει  επίσης  να  αναβαθμιστεί  στον  τομέα  των  αφίξεων ενώ  απαιτείται   να  επανασχεδιασθεί  και  να  εκσυγχρονιστεί  όλος  ο  εξωτερικός  χώρος  στάθμευσης  των  οχημάτων.
Επείγει  να  ολοκληρωθούν  επί  τέλους  η  νέα    μαρίνα,  το  καρνάγιο  και  η αναβάθμιση  της  μαρίνας  Μαντρακιού  σε  εντελώς  νέες  βάσεις  με  πλήρη  ανασχεδιασμό  της  περιοχής  των  "Νεωρείων".

Στο  επίπεδο  των  οδικών  αξόνων  οι  ελλείψεις  είναι  πλέον  δραματικές. Ο περιμετρικός  της  πόλης  ουσιαστικά  ξεχάστηκε,  ο  νέος  δρόμος  από  αεροδρόμιο  καθυστερεί  απαράδεκτα  με  κίνδυνο  να  ματαιωθεί.  Η  διαπλάτυνση  του  ανατολικού  άξονα  πρέπει  να  φθάσει  στη  Λίνδο.  Και  το  υπόλοιπο  δίκτυο του  νησιού  απαιτεί  βελτιώσεις  και  νέες  χαράξεις , από  ανατολικές  προς  δυτικές  ακτές.

Ενεργειακό

 Επιβάλλεται η ήπια ενεργειακή πολιτική,  η  οποία  πρέπει να βασιστεί σε δύο άξονες α) σε πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας, όπως χρήση πιο οικονομικών κινητήρων και λαμπτήρων, απόκρουση  καταναλωτικών  πρακτικών  ενώ ο βιοκλιματικός τρόπος δόμησης μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση των καταναλώσεων και β) στη μέγιστη αξιοποίηση  των  Ανανεώσιμων  Πηγών  Ενέργειας( ΑΠΕ ), με σεβασμό στην κλίμακα του νησιωτικού χώρου.  Είμαστε σαφώς υπέρ της αξιοποίησης τους, με την προϋπόθεση σύνταξης  από το νέο  Δήμο  Ειδικού Χωροταξικού για όλο  το  νησί,  τόσο  για  τα  αιολικά  πάρκα,  όσο  και για  τη  χρήση  φωτοβολταικών,  αναζητώντας  και  τρόπους  αξιοποίησης   και  του  κυματισμού  της  θάλασσας.

 Αμεσα  πρέπει να  προωθηθεί  η  κατασκευή  σταθμού  υγροποιημένου  ή  συμπιεσμένου  αερίου  στο  νησί,  το  οποίο   επίσης   προβλέπεται  από  το Εθνικό  Χωροταξικό, σε  συνδυασμό   με  την  κατασκευή    δικτύων  προς  τους  οικισμούς   και  τους  μεγάλους  καταναλωτές,  όπως τα  ξενοδοχεία  αλλά  και  για  την  παραγωγή  ενέργειας . Οι  πιο  πάνω  προτάσεις  είναι  φυσικό  ότι  θα  άλλαζαν  ριζικά    υπέρ  των  καταναλωτών  και  του  περιβάλλοντος τα  ενεργειακά  δεδομένα  στο  νησί , ανακουφίζοντας  ριζικά τη   Σορωνή  ενώ  θα  εξέλειπε  και η  αναγκαιότητα  δημιουργίας  νέου    εργοστασίου  της  ΔΕΗ  στη  Νότια  Ρόδο  και  μάλιστα  σε  τοποθεσία  που  θα  αλλοιώσει  περιβαλλοντικά  τη  διαδρομή  προς  Πρασονήσι.

 Ταυτόχρονα ζητάμε την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων λειτουργίας του ρυπογόνου εργοστασίου  της  ΔΕΗ  στη  Σορωνή.

Περιβαλλοντικές  υποδομές

Η διαχείριση των περιβαλλοντικών υποδομών,  (υδάτινοι  πόροι ,  απορρίμματα,  λύματα),   πρέπει να  ενσωματώνει  την οικολογική  διάσταση ,  το  κοινωνικό  όφελος  μέσα   από  την  εξυπηρέτηση των πολιτών με φθηνό κόστος παραγωγής και κατανάλωσης,  αποκρούοντας την παράδοσή  τους  στην  ιδιωτική  εκμετάλλευση.

α) Διαχείριση υδάτινου δυναμικού

Η προστασία και χρησιμοποίηση του υδάτινου δυναμικού, αποτελεί προτεραιότητα για τον ενιαίο Δήμο του νησιού και απαιτεί τη χάραξη μακροπρόθεσμης στρατηγικής. Για  δεκαετίες   κατασπαταλήσαμε  υδάτινους.  Παράδειγμα  η   ΔΕΥΑΡ  που  κόπτεται αυτές  τις  μέρες ότι  εξασφάλισε νερό  με  γεωτρήσεις  για  τα  επόμενα  25  χρόνια  όταν  σύντομα     αναμένεται  η  ύδρευση  της  πόλης  από  το   Γαδουρά!.

Τα τελευταία χρόνια, καθοριστική αναδεικνύεται ακόμη η εξοικονόμηση του νερού, τόσο στις οικιακές όσο και τις παραγωγικές δραστηριότητες, όπως στη γεωργία με την επιλογή των βέλτιστων μεθόδων άρδευσης ή τη κατάλληλη επιλογή καλλιεργειών, αλλά και στον τουρισμό με αποφυγή κατασπατάλησης πόρων, όπως με τις πισίνες, το γκαζόν, κτλ.

Πρέπει οριστικά να σταματήσουν οι ανεξέλεγκτες γεωτρήσεις που μετατρέπουν τον υδροφόρο ορίζοντα σε υφάλμυρο, ενώ κερδίζει έδαφος και η επαναχρησιμοποίηση- μετά από το βιολογικό καθαρισμό- των υγρών απόβλητων ιδίως για την άρδευση, πχ το  πράσινο  της  πόλης  και  των  γύρω  οικισμών  πρέπει να  καλύπτεται  από  το  βιολογικό  σταθμό της Ρόδου.

β) Ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων και των λυμάτων γιά όλη τη Ρόδο

Η  κατάργηση των ανεξέλεγκτων χωματερών (ΧΑΔΑ), δεν έχει ολοκληρωθεί.  Τώρα πια ούτε η αντικατάσταση τους από τους ΧΥΤΑ αποτελεί λύση, αφού η ολοκληρωμένη διαχείριση απαιτεί τη δημιουργία των Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).   Άμεσος στόχος παραμένει η κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης από τις υπηρεσίες του ενιαίου Δήμου για τα αδρανή, τα ιατρικά και τα επικίνδυνα απόβλητα, καθώς και ο καθορισμός του τρόπου μεταφοράς των στερεών αποβλήτων.

Σχετικά με την διαχείριση των υγρών αποβλήτων και των λυμάτων, πρέπει να αντιμετωπισθεί  η  έλλειψη  σε  πολλά  χωριά   σχετικών υποδομών. Δεν αρκεί απλώς  η κατασκευή μονάδων βιολογικού καθαρισμού.   Χρειάζεται να υπάρξουν μελέτες, που να καθορίζουν τον απαιτούμενο αριθμό, τη χωροθέτηση τους, καθώς και την ολοκλήρωση των αποχετευτικών δικτύων. Πριν απ’ όλα χρειάζεται συστηματική συντήρηση των μονάδων αυτών, για να μην πέσουν σε αχρηστία. Επίσης έχει μεγάλη σημασία η εγκατάσταση μονάδων βιολογικού καθαρισμού σε επί μέρους επιχειρήσεις, όπως σφαγεία, ελαιοτριβεία, αλλά και ξενοδοχεία κλπ.

Ιδιαίτερη  μέριμνα πρέπει  να  δοθεί  και  στο  ζήτημα  της  καθαριότητας  τόσο  μέσα  στους  οικισμούς,  όσο  και  στην  ύπαιθρο,  που  κατάντησε  γενικός  σκουπιδότοπος,  καθώς  και  κατά  μήκος  των  οδικών  μας  αξόνων.  Η  λειτουργία τέλος μικρών επιτόπιων συνεργείων άμεσης επισκευής και συντήρησης των οδοστρωμάτων (των γνωστών "στρατίνων")   θα  φέρει  σίγουρα θεαματικά  αποτελέσματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου