Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2011

Ζητεί να απορριφθεί η ένσταση του κ. Δ. Γάκη

Την απόρριψη της ενστάσεως του δημοτικού συμβούλου κ. Δημητρίου Γάκη με την
οποία επιχειρείται η ακύρωση της με αριθμό 2/2-1-2011 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου με την οποία έγινε η εκλογή των μελών της
οικονομικής Επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής του Δήμου Ρόδου και των
υπογραφέντων σχετικών πρακτικών εκλογής των μελών των εν λόγω επιτροπών
ζήτησε χθες με υπόμνημα της προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου η
δημοτική αρχή.
Ο κ. Γάκης όπως έγραψε η "δ", διαμαρτύρεται συγκεκριμένα ότι το Προεδρείο του
δημοτικού συμβουλίου, το οποίο δεν δέχθηκε την υποψηφιότητα του στις ανωτέρω
δύο επιτροπές, ενήργησε παρανόμως.
Ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Ρόδου κ Δημ. Σαλαμαστράκης αντιτείνει ωστόσο τα
εξής:
Από τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 3852/2010, που αφορούν τη συγκρότηση της
Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σαφώς προκύπτει ότι
στην περίπτωση που η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
αποτελούνται από ένδεκα (11) μέλη, περιλαμβανομένου και του Δημάρχου ως
Προέδρου ή του οριζόμενου από αυτόν αντιδημάρχου, τέσσερα (4) μέλη εκλέγονται
από τις δημοτικές παρατάξεις της μειοψηφίας. Ενόψει όμως του ότι για την εκλογή
των μελών των Επιτροπών κάθε σύμβουλος του δημοτικού συμβουλίου ψηφίζει
υποψήφιους ισάριθμους με τα μέλη της κάθε Επιτροπής προκύπτει ότι τα μέλη των
Επιτροπών, ήτοι τόσον της πλειοψηφίας όσο και της μειοψηφίας, εκλέγονται από το
σύνολο των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αυτό όμως προϋποθέτει ότι
προηγούμενα η μειοψηφία εξέλεξε τους τέσσερις (4) συμβούλους της από όλα τα
μέλη της, ήτοι από τα μέλη όλων των παρατάξεών της. Δεν μπορεί δηλαδή η
πλειοψηφία να υποδείξει υποψήφιο της μειοψηφίας ως μέλος των παραπάνω
Επιτροπών, εκτός από εκείνους που εξέλεξε η μειοψηφία, ούτε φυσικά μπορεί μέλος
της μειοψηφίας να θέσει υποψηφιότητα για την εκλογή του ως μέλους των παραπάνω
Επιτροπών, αν και δεν έχει εκλεγεί ως υποψήφιος από τη μειοψηφία και να ψηφιστεί
από το σύνολο των μελών του δημοτικού συμβουλίου, καθόσον ρητά αναφέρει η
παραπάνω διάταξη ότι οι τέσσερις (4) σύμβουλοι εκλέγονται από τη μειοψηφία. Αν
δεν υπήρχε το πρώτο στάδιο, ήτοι η ανάδειξη των υποψηφίων συμβούλων για τις
Επιτροπές από τη μειοψηφία και είχε τη δυνατότητα οποιοσδήποτε σύμβουλος της
μειοψηφίας να θέσει μόνος του υποψηφιότητα, τότε αυτός δεν θα εκλεγόταν από τη
μειοψηφία αλλά από το σύνολο των μελών του δημοτικού συμβουλίου, πράγμα όμως
που αντίκειται στην παραπάνω διάταξη.
Διαφορετική είναι η περίπτωση όπου ο νόμος ορίζει ότι μέλος συλλογικού οργάνου
ορίζεται ή προέρχεται από τη μειοψηφία. Έτσι στην περίπτωση π.χ. του άρθρου 240
παρ. 1 του Ν. 3463/2006, που ορίζει ότι ένα τουλάχιστον από τα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου του ΝΠΔΔ ορίζεται από τη μειοψηφία, η εκλογή τόσον του μέλους αυτού
όσο και των λοιπών μελών της πλειοψηφίας γίνεται από το σύνολο των μελών του
δημοτικού συμβουλίου και όχι μόνον από τη μειοψηφία ή την πλειοψηφία αντίστοιχα.
Ηδη το τμήμα του Συμβουλίου της Επικράτειας με επταμελή σύνθεση έκρινε με τη με
αριθμό 2115/2009 απόφασή του, όσον αφορά τη σύνθεση του Διοικητικού
Συμβουλίου των Συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων, κατ' άρθρο 246 του Ν. 3463/
2006, ότι στην περίπτωση που Δήμος εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο με
περισσότερους από δύο εκπροσώπους ο ένας προέρχεται από τη μειοψηφία, ο οποίος

εκλέγεται μόνο από τη μειοψηφία και όχι από το σύνολο των μελών του διοικητικού
συμβουλίου, καθόσον ρητά ορίζεται ότι εκλέγεται από τη μειοψηφία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου